Contact us

  • Room1001 Building 1,No.57 Jianger Road,Bingjiang,Hangzhou,China Room 909, Unit 1, Pearl Moer International Building 3, Beiqing Road 1, Changping District, Beijing, China South road of Guannan Huanguan, Hualong Distract, Shenzhen Room 911, Shangmei Chuangke Building(Production in Shenzhen)
  • Mobile:(+86)133 3100 1415(Wechat)
    QQ:3033642663Skype:caijianlong@topotek.com

  • Alibaba Shop